Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

 1. W dniu 02 marca 2015 roku o godzinie 17:15, w drugim planowanym terminie, odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Częstochowie.


Porządek obrad wyglądał następująco:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
 4. Odczytanie i przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania.
 5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej.
 6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Stowarzyszenia wraz z informacją finansową za okres sprawozdawczy.
 7. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną sprawozdania z kontroli działalności Zarządu za okres sprawozdawczy oraz wniosku w sprawie absolutorium dla członków Zarządu.
 8. Dyskusja nad sprawozdaniami.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcie sprawozdania Zarządu z działalności za okres sprawozdawczy.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
 11. Wybór władz oddziału:
 • zgłaszanie kandydatur na funkcję Prezesa Zarządu Oddziału,
 • głosowanie w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Oddziału,
 • zgłaszanie kandydatur do Zarządu Oddziału,
 • głosowanie w sprawie wyboru członków Zarządu Oddziału,
 • zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej,
 • głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej,
 • zgłaszanie kandydatur do Sądu Koleżeńskiego,
 • głosowanie w sprawie wyboru członków Sądu Koleżeńskiego.
 1. Wybór delegatów na Walny Zjazd Delegatów:
  • zgłaszanie kandydatur na delegatów na Walny Zjazd Delegatów,
  • głosowanie w sprawie wyboru delegatów.
 2. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków przyjętych uchwał oraz ewentualnych wniosków i projektów uchwał.
 3. Głosowanie w sprawie w/w wniosków i projektów uchwał (w przypadku złożenia takich).
 4. Sprawy różne, wolne wnioski.
 5. Zamknięcie obrad.

Na Przewodniczącego obrad wybrano Pana Zbigniewa Szczepańca, a na sekretarza Pana Piotra Szlepera. Następnie wybrano Komisję Uchwał i Wniosków oraz Komisję skrutacyjną.

Na wstępie spotkania wysłuchano Pana Marka Nościusza - Prezesa Zarządu Głównego, goszczącego podczas obrad. W imieniu Zarządu sprawozdanie z działalności Oddziału za okres od 10-06-2011r. do 01-03-2015r. przedstawił Prezes Zarządu p. Andrzej Nowak, natomiast informację finansową za ten sam okres przedstawił Skarbnik oddziału p. Dariusz Okraska..

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zawierające wyniki kontroli działalności Zarządu przedstawił członek Komisji Rewizyjnej p. Marian Sobecki, który poinformował, że po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności wraz z informacją finansową za w/w okres sprawozdawczy Komisja Rewizyjna postanowiła:

 • uznać sprawozdanie Zarządu z działalności wraz z informacją finansową za okres od 10-06-2011r. do 01-03-2015r. za rzetelne i prawidłowe,
 • zawnioskować do Walnego Zebrania Członków o zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności wraz z informacją finansową za okres od 10-06-2011r. do 01-03-2015r.,
 • zawnioskować do Walnego Zebrania Członków o udzielenie absolutorium za okres od d 10-06-2011r. do 01-03-2015r. ustępującemu zarządowi.

Wysłuchano także sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego w okresie sprawozdawczym. Nie wpłynęła żadna skarga.

Przewodniczący Walnego Zebrania podziękował „staremu” zarządowi za cztery lata społecznej pracy. Następnie przystąpiono  do następnego punktu obrad – wyboru władz oddziału na następną kadencję. Zgłoszono kandydatów na stanowisko prezesa. Przystąpiono do głosowania. W pierwszej turze Prezesem Zarządu Oddziału na kolejną kadencję został wybrany p. Andrzej Nowak.

Następnie przystąpiono do kolejnych głosowań, w wyniku których:

 • do Zarządu Oddziału wybrani zostali: p. Andrzej Łęgowik, p. Zbigniew Szczepaniec, p. Dariusz Okraska oraz p. Tomasz Igielski;
 • Członkami Komisji Rewizyjnej Oddziału zostali: p. Jadwiga Dabioch, p. Beata Sieradzka i p. Zdzisław Szechowicz;
 • Członkami Sądu Koleżeńskiego Oddziału zostali: p. Piotr Szleper, p. Stanisław Jgoda i p. Maria Polit.
Głosowano także nad wyborem delegatów oddziału na Zjazd krajowy. Delegatami zostali wybrani:  p. Andrzej Nowak, p. Andrzej Łęgowik, p. Dariusz Okraska oraz  p. Tomasz Igielski.