W Częstochowie - spotkanie z inspektorem PIP -

W dniu 18.04.2018 r. w siedzibie naszego oddziału odbyło się szkolenie z dr. Olgierdem Kucharskim z częstochowskiego oddziału PIP. Spotkanie było podzielone na dwie części - temat handlu w niedzielę oraz zmian w zatrudnianiu cudzoziemców.Gość omówił ustawowe regulacje zakazujące handlu w niedzielę oraz przytoczył szereg przykładów wskazujących na wątpliwości w stosowaniu przepisów ustawy (wyłączenia ustawowe w handlu). Podkreślił, że taki stan rzeczy (nieprecyzyjne zapisy ustawy) prowadzi do licznych i odmiennych interpretacji. Druga część spotkania poświęcona była zatrudnianiu cudzoziemców. Omówiono regulacje prawne wynikające z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian, które weszły w życie od 1 stycznia 2018 r. Prelegent zwrócił uwagę na obowiązek zapewnienia zatrudnionym obcokrajowcom przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Przypomniał o odpowiednich badaniach lekarskich i szkoleniach BHP przed dopuszczeniem pracowników do pracy na stanowisku.  Podkreślił, że szczególną uwagę należy zwrócić na fakt, aby szkolenia były zrozumiałe dla instruowanych, a przekaz nie budzący jakichkolwiek wątpliwości szkolonych. Często wskazana jest pomoc tłumacza – dodał.

 

Autor tekstu: Andrzej Łęgowik