06.02.2019r. Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze

W dniu 6 lutego 2019 roku o godzinie 18:00, w drugim planowanym terminie, odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Częstochowie.Na Przewodniczącego obrad wybrano p. Zbigniewa Szczepańca, a na Sekretarza p. Tomasza Igielskiego. Następnie wybrano Komisję Uchwał i Wniosków oraz Komisję Skrutacyjną.

Na wstępie spotkania w imieniu Zarządu głos zabrał Prezes Zarzadu p. Andrzej Nowak. Sprawozdanie z działalności Oddziału za okres od 02-03-2015r. do 05-02-2019r. przedstawił Wiceprezes Zarządu p. Andrzej Łęgowik, natomiast informację finansową za ten sam okres przedstawił Skarbnik Oddziału p. Dariusz Okraska.

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zawierające wyniki kontroli działalności Zarządu przedstawiła Pani Jadwiga Dabioch, członek Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna zawnioskowała o zatwierdzenie sprawozdania i udzielenie absolutorium ustępujacemu Zarządowi.

Wysłuchano także sprawozdania z działalności Sądu Koleżeńskiego w okresie sprawozdawczym. Nie wpłynęła żadna skarga.

Przewodniczący Walnego Zebrania podziękował ustepującemu Zarządowi za cztery lata społecznej pracy. Następnie przystąpiono do wyboru władz oddziału na następną kadencję. Na Prezesa Zarządu o/Częstochowa został wybrany p. Tomasz Igielski.

Następnie przystąpiono do kolejnych głosowań, w wyniku których:

  • do Zarządu Oddziału wybrani zostali w kolejności uzyskania najwiekszej ilości głosów: p. Dariusz Okraska, p. Andrzej Łęgowik, p. Zbigniew Szczepaniec oraz p. Jolanta Cyż;
  • Członkami Komisji Rewizyjnej Oddziału zostali: p. Stanisław Jagoda, p. Beata Sieradzka i p. Jadwiga Dabioch;
  • Członkami Sądu Koleżeńskiego Oddziału zostali: p. Bartosz Sołtysiak, p. Janina Trzewiczek i p. Robert Olszewski.

Głosowano także nad wyborem Delegatów oddziału na Zjazd Krajowy. Delegatami zostali wybrani: p. Andrzej Nowak oraz p. Tomasz Igielski.