WALNE ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZO WYBORCZE

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy

Członkowie o/Cz-wa OSPSBHPZarząd OSPS BHP Oddział w Częstochowie informuje, że na dzień 06.02.2019 roku, na godzinę 17.30 zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze Członków Oddziału, które odbędzie się w naszej siedzibie tj. w Uniwersytecie im. J. Długosza w Częstochowie przy ul. Armii Krajowej 13/15, sala nr 106. W przypadku braku co najmniej połowy uprawnionych do głosowania, wyznacza się drugi termin na 06.02.2019 r. na godzinę 18.00.

 

1. Otwarcie Walnego Zebrania.
2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
3. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania.
4. Odczytanie porządku obrad Walnego Zebrania.
5. Wybór Komisji Uchwał i Wniosków oraz Komisji Skrutacyjnej.
6. Sprawozdanie z działalności Zarządu za okres sprawozdawczy.
7. Sprawozdanie Oddziałowej Komisji Rewizyjnej z kontroli działalności Zarządu za okres sprawozdawczy, oraz wniosek w sprawie absolutorium dla Zarządu.
8. Sprawozdanie Oddziałowego Sądu Koleżeńskiego za okres sprawozdawczy.
9. Dyskusja nad sprawozdaniami.
10. Podjęcie Uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu za okres sprawozdawczy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu.
12. Wybór Władz Oddziału:
     a) zgłaszanie kandydatur na funkcję Prezesa Zarządu Oddziału,
     b) głosowanie w sprawie wyboru Prezesa Zarządu Oddziału,
     c) zgłaszanie kandydatur do Zarządu Oddziału,
     d) głosowanie w sprawie wyboru członków Zarządu,
     e) zgłaszanie kandydatur do Komisji Rewizyjnej,
     f) głosowanie w sprawie wyboru członków Komisji Rewizyjnej,
     g) zgłaszanie kandydatur do Sądu Koleżeńskiego,
     h) głosowanie w sprawie wyboru członków Sądu Koleżeńskiego,
13. Wybór delegatów na Zjazd:
     a) zgłaszanie kandydatur na delegatów na Zjazd,
     b) głosowanie w sprawie wyboru delegatów na Zjazd.
14. Przedstawienie przez Komisję Uchwał i Wniosków ewentualnych projektów Uchwał.
15. Głosowanie w sprawie w/w projektów (w przypadku złożenia takich projektów).
16. Sprawy różne, wolne wnioski.
17. Zamknięcie obrad.

Liczymy na niezawodne przybycie.

         Za Zarząd
         ANDRZEJ NOWAK
         Prezes Zarządu OSPS BHP
         Oddział w Częstochowie