Wybór Zarządu oddziału na kadencję 2023-2026

W dniu 03 lutego 2023 roku o godzinie 17:00, w drugim planowanym terminie, odbyło się Zwyczajne Walne Zebranie Członków Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby Bezpieczeństwa i Higieny Pracy Oddział w Częstochowie gdzie dokonano wyboru nowego Zarządu oddziału na kadencję 2023-2026.


Sprawozdanie z działalności Oddziału za okres 2019-2022 r. przedstawił Prezes Zarządu p. Tomasz Igielski następnie informację finansową za ten sam okres przedstawił Skarbnik Oddziału p. Dariusz Okraska.

W dalszej kolejności zebrania wysłuchno sprawozdań Komisji Rewizyjnej oraz Sądu Koleżeńskiego w przedstawionych sprawozdaniach podkreślono, iż nie wpłynęła żadna skarga. Udzielono absolutorium ustępujacemu Zarządowi.

Wybrany Przewodniczący Walnego Zebrania p. Zbigniew Szczepaniec podziękował obecnemu Zarządowi za cztery lata społecznej pracy. Następnie przystąpiono do wyboru władz oddziału na nową kadencję które zostaną przedstawione z chwilą uprawomocnienia.